இன்று எங்களது நம் தேசம் அறக்கட்டளை முதல் படியில் அடியெடுத்து
வைத்துள்ளது…..

இன்று எங்களை வாழ்த்திய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எங்களின் நம் தேசம் சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்து கொள்கிறோம்.