Happy Youth day!!! happy birthday Swami Vivekananda!!! Celebrating 151st birthday in Kovalam Coastal & Rural Development Trust!!